Община Пещера подаде проектни предложения за повишаване на енергийната ефективност на публични държавни,  общински и жилищни  сгради в размер на минимум 50 % от бюджета, определен за общината за енергийна ефективност по ОП»Региони в растеж».

Обществените сгради, попадащи в първите, които ще бъдат реновирани с европари, са сградата на Общинска администрация. За нейната енергийна ефективност ще бъдат похарчени 1 227 060,68лв. Почти толкова ще струва санирането на сградата, в която се помещават полицията и пожарната. В първата половина от обектите, които проектите ще обхванат, попада и сградата на ПГХВТ»Атанас Ченгелев», за чиито ремонт ще бъдат похарчени 1 323 237,76лв. Малко над 400 000 лева ще отидат за енергийната ефективност на ОДК.

Общият размер на исканата безвъзмездна финансова помощ е 6 503 657,87 лв. с ДДС.

Предстои втори етап, чиито срок е 31.05.2016г.. До тогава община Пещера  ще подаде проектни предложения за повишаване на енергийната ефективност на публични държавни,  общински и жилищни  сгради, чиято стойност ще е в размер 4 203 396,55 лв. с ДДС. С тези пари ще се повиши енергийната ефективност на сградата, в която се помещава Ритуалната зала, Ветеринарната лечебница, сградата на Горското Стопанство.

Жителите на община Пещера подадоха общо 46 заявления за участие в процедурата «Енергийна ефективност в периферните райони». 43 от тях ще получат финансиране. 6 от проектните предложения са подадени с първата група до 15 март, а останалите 37 ще бъдат включени във втората група от предложения.