Кметът на Община Пещера – Николай Зайчев подписа Договор по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ по Оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Общата стойност на проект“Шарени мъниста” е в размер на 665 659.59 лв.

Проектните дейности ще се изпълняват 30 месеца в партньорство със Сдружение „Асоциация образователно лидерство“ и  училищата в гр.Пещера.

Общата цел на проекта е създаване на работещ модел за повишаване броя на успешно интегрираните в образователната система на община Пещера ученици от маргинализираните общности, включително роми чрез комплексен подход на интерактивни педагогически взаимодействия.