Община Пещера спечели проект ,,Щастливи и успешни заедно“. Проектът ще се осъществява с финансовата подкрепа  на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, по конкурсна процедура 33.16-2017,  Приоритет 2. Развиване на дейности, гарантиращи равния достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите малцинства, включително и за преодоляване на сегрегацията и вторичната сегрегация на децата и учениците от етническите малцинства.

На 03.10.2017г. беше подписан договорът между Община Пещера представлявана от Николай Зайчев, кмет на Община Пещера и Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства гр.София.

Партньори  по проекта са Детска градина ,,Деница” , Детска градина ,,Иглика”, Детска градина ,,Слънчо”. Проектът е на стойност 26 404, 20лв. и ще се изпълнява в период от 24 месеца.

Целта на проекта е увеличаване на обхвата и посещаемостта на децата билингви в детските градини и тяхната пълноценна социализация. Равен старт в училищното образование, преодоляване на тенденцията за изоставане и отпадане от образователната система.

Проектът ще се реализира в период от две пълни учебни години. В него ще бъдат включени 110 деца, от различни етнически групи, 21 родители, 9 учители и 15 доброволци.

В детските градини ще развиват своята дейност шест клуба по интереси, в които в подкрепяща и развиваща интересите и способностите на децата среда, ще се стимулира изграждането на образователни, социални, здравни умения и навици. С помощта на игрови и иновативни подходи, децата ще овладяват български език и ще подобрят своите образователни резултати.

Родители на децата от всички етноси ще участват в ,,Клуб съвременен родител“ за обсъждане и разрешаване на възникнали проблеми и обмяна на добри практики между родителите от различните детски градини. Учителите и родителите ще преминат съвместно обучение. Ще се запознаят с нови, нетрадиционни методи за работа с деца и родители билингви и с добри практики за преподаване на български език в мултикултурна среда.