ОТЧЕТ НА ПРОГРАМА

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА  ЗА  2016г.

 

Правно основание

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на чл. 44 (5) от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), съгласно който кметът на Общината представя Годишен отчет за изпълнението на разработената от него Програма за управление.

Настоящият отчет е съобразен с европейските ценности и стандарти за демокрация и граждански права, с идеята за следване на европейските политики за растеж.

Период на отчета

Отчетът обхваща периода 1 януари – 31 декември 2016 година.

Целта, която ще бъде постигната с реализирането на програмата за управление е устойчиви резултати в развитието на Пещера, Радилово и Капитан Димитриево, добро и принципно управление на Общината.

Институционална рамка

Настоящият отчет представя работата на кмета на община Пещера и ръководената от него изпълнителна дейност на общинската администрация, извършени в съответствие с:

 • Програмата за управление на кмета (2015 – 2019 г.);
 • Общинския план за развитие (2014 – 2020 г.);
 • Националните, регионалните и местните планови/стратегически документи, попадащи в приложното поле на дейността и отчетния период;
 • Краткосрочните цели, отразени в бюджета на Общината за 2016 г., свързани с гарантиране на финансова стабилност и реализиране на инвестиции за подобряване на социално – икономическото развитие на общината. Отчетът цели да представи подробна информация за конкретно предприетите последователни и систематични действия и инициативи, в съответствие със заявените приоритети за постигане на устойчиво развитие на Община Пещера:
 • Оптимално използване на възможностите на европейското финансиране в ключови стратегически сектори за изпълнение на европейски политики (Европа 2020);
 • Привличане и реализиране на мащабни инвестиции за изпълнение на инфраструктурни мерки, осигуряващи оптимални условия за развитие на икономиката и качествена жизнена среда за населението;
 • Повишаване на жизнения стандарт чрез гарантиране на конкурентоспособно образование и обучение, създаване на условия за качествена заетост и социално включване, и гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване, осигуряване на условия за развитие на спорта;
 • Подобряване и усъвършенстване на системата за услуги за граждани и бизнес, ефективност на администрацията, ориентирана към резултатите;
 • Насочване на значими инвестиции за развитие на качествен и интегриран туристически продукт- базиран на уникално културно-историческото наследство, съхранени природни дадености, качествена инфраструктура, богат културен и събитиен календар, и иновативни атракции за съвременна интерпретация;
 • Насочване на инвестиции за създаване на привлекателна и безопасна градска среда, балансирано развитие на централна градска част, кварталите и селата в общината;
 • Провеждане на активна социална политика, насочена към предоставяне на алтернативни социални услуги и възможности за социално включване.

Настоящият отчет е структуриран така, че отразява в съдържателен аспект работата на отделните структурни звена на общинската администрация. В същото време, изложението е представено на база основните приоритетни области, залегнали в Програмата за управление на кмета за периода 2015 – 2019 г., а именно:

ИНФРАСТРУКТУРА:

 • Градска среда:
 • Социална, образователна, административна и жилищна инфраструктура:
 • Спортна Инфраструктура
 • Достъпност
 • Екологична Инфраструктура

ИКОНОМИКА, БИЗНЕС И ТУРИЗЪМ

ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ, КУЛТУРА И СПОРТ

 • Образование
 • Здравеопазване
 • Социални дейности
 • Култура
 • Спорт

АДМИНИСТРАЦИЯТА – ДОСТЪПНА ЗА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Преди една година заявих пред гражданите на Община Пещера, че следващите четири години ще бъдат динамични и нелесни. Тогава заявих и тезата си, че залагам на открито, диалогично и честно управление, както и на приоритетно привличане на външен финансов ресурс.

В подготвената от мен Програма за управление 2015 – 2019 се ангажирах с провеждане на активни политики за превръщане на Община Пещера в модерна европейска община с устойчиви резултати в развитието на Пещера, Радилово и Капитан Димитриево, добро и принципно управление на Общината.

След края на първата година от управленския мандат, отговорно мога да кажа, че Община Пещера се налага като силен фактор и двигател за социално – икономическо развитие, като поставихме основа, на която ще градим през следващите години.

Действително 2016 г. бе динамична година. Година, в която местната власт последователно и систематично изпълняваше редица дейности от местно значение, които законът е предоставил в нейната компетентност, в сферата на общинското имущество, предприятия, финанси, данъци и такси, общинска администрация, устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея, образованието, здравеопазването, културата, благоустрояването и комуналните дейности, социалните услуги, опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси, поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници, развитието на спорта, отдиха и туризма.

В същото време, 2016 г. бе година, в която отвъд функциите си на администратор, Община Пещера бе катализатор на важни процеси, проводник на стратегически политики, възложител на многомилионни договори за инвестиции в публична инфраструктура. При изпълнението на тези функции, основните принципи на работата на кмета и общинската администрация през 2016 г. се основаваха на следните принципи за управление:

Основополагащият принцип на управление е законността. Върху законна основа се гради здрава администрация.

Вторият принцип е равенството, независимо от пол възраст и религиозна, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

Третият принцип, е прозрачна администрация ефективна, ефикасна, и икономична в своята работа, под гражданския контрол на обществеността.

Не на последно място – политика на съгласието и баланс на обществените интереси..

 

 

 

 1. ИНФРАСТРУКТУРА, ИКОНОМИКА , БИЗНЕС И ТУРИЗЪМ

Първата година от мандата беше важна за структурирането на процесите в общинска администрация. За да бъдат подготвени необходимия брой проекти основно инфраструктурни, бе необходимо да бъде създадена Дирекция „Европейски Фондове, Стратегическо Планиране и Обществени Поръчки“ – „ЕФСПОП“ за 2016г. Планирането е процес, който е най- важен в привличането на публични средства и поради тази причина бе изключително важно тази дирекция бързо да започне дейността си , спазвайки всички законови и поднормативни правила.

Поради малката стойност на средствата за капиталова програма, формирани от собствени приходи и целеви от държавния бюджет, политиката на общинското ръководство е насочена към привличане на средства от външни източници, насочени към съвременна инфраструктура

В Бюджета за 2016година, бяха заложени значителни средства за подготовка на технически проекти, енергийни обследвания и геодезия, за да могат да бъдат подготвени проекти насочени за към финансите предоставяни от фондовете на Европейския съюз.

През 2016 г. подадохме 19 проектни предложения по Оперативните програми за финансиране от фондове на ЕС на стойност 21 461 151,91 лв. От тях 12 проектни предложения са одобрени. Тяхната стойност е 8 173 106,56 лв.  На етап оценка по Програмата за развитие на селските райони са проекти за рехабилитация на 7 улици в населените места и пътя от Пещера до „Св. Константин“ на стойност 7 750 651,16 лв.  Неодобрените проекти са на стойност малко над 5,5 милиона лева..

 ПОДАДЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  Стойност Кол.
1 Подадени проектни предложения по съответните Оперативни програми 21 461 151,91 лв. 19 бр.
1.1 Одобрени Проектни Предложения 8 173 106,56 лв. 12 бр.
1.1.1 по ОПРР – 2014 – 2020 7 474 860,57 лв. 10 бр.
1.1.1.1 ОДК 388 330,10 лв. 1 бр.
1.1.1.2 Общинска Администрация 677 762,20 лв. 1 бр.
1.1.1.3 РСПБЗН и РПУ 790 422,31 лв. 1 бр.
1.1.1.4 Ритуална Зала 207 999,99 лв. 1 бр.
1.1.1.5 ЛОТ-1
1. Златното кормило, гр. Пещера, ул. Цар Симеон „ № 1 , Вх.А и Вх.Б .
2. Родопи, гр. Пещера, ул. Цар Борис  I „№ 6, Вх.А и Вх.Б
3. Надежда,  гр. Пещера, ул. Петър Стайков №2А и ул „Никола Дуров“ № 10
4. Строител, ул. „Михаил Такев“ Бл. № 3, гр. Пещера
5. Бор, ул. Михаил Такев № 1, гр. Пещера
6. Купена , град Пещера, ул. Михаил Такев № 37
1 973 649,77 лв. 1 бр.
1.1.1.6 ЛОТ-2
1. СГРАДА №11 гр. Пещера, ул. Петър Грънчаров № 3
2. СГРАДА №12 гр. Пещера, ул. Старата крепост № 2
3. СГРАДА №18 Апостолови  и  Шопови  ,  гр.  Пещера  ул.”Д-р  Петър Цикалов „№ 35
4. СГРАДА №20 гр. Пещера, ул. Професор Янко Тодоров № 1 и 1А
5. СГРАДА №21 ДА-Стаменови,гр.Пещера,ул.»Симон Налбант» № 34
6. СГРАДА №26 Лачеви- гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик, ул. Симон Налбант № 41а
7. СГРАДА №27 гр. Пещера, ул. Михаил Такев № 128
8. СГРАДА №30 гр. Пещера, ул. Свети Константин № 15
9. СГРАДА №36 „СС Димови ,град Пещера, ул. Професор Янко Тодоров № 6”
10. СГРАДА №49 Виктория, гр. Пещера, ул. Св. Константин № 6-6а
776 717,78 лв. 1 бр.
1.1.1.7 ЛОТ-3
1. СГРАДА №13 гр. Пещера, ул. Александър Стамболийски № 28
2. СГРАДА №16 гр. Пещера, ул. Стефан Кънчев № 3 и 3А
3. СГРАДА №22 гр. Пещера, ул. «Гео Милев» №38А
4. СГРАДА №23 гр. Пещера, ул. Стефан Кънчев № 29А
5. СГРАДА №34 „град Пещера, ул. Александър Стамболийски № 50
6. СГРАДА №43 Цветна Хармония в град Пещера, ул. Св. Константин № 70
7. СГРАДА №44 град Пещера, ул. Св. Константин № 33 и № 33А
8. СГРАДА №46 град Пещера, ул. Гео Милев № 8
9. СГРАДА №48 Къща Рядкови, гр. Пещера, ул. Стефан Кънчев № 57
10. СГРАДА №50 сем.Ушеви, гр. Пещера, ул. Панорама № 15
641 040,29 лв. 1 бр.
1.1.1.8 ЛОТ-4
1. СГРАДА №15 Букет, гр. Пещера, ул. Беглика № 6
2. СГРАДА №17 Еделвайс гр. Пещера, ул. Беглика  № 2
3. СГРАДА №19 гр. Пещера, ул. Симон Налбант № 46
4. СГРАДА №29 ЖСК  Млада  Гвардия, гр. Пещера, ул. Г. Зафиров  №  33  и ул. Г. Зафиров № 35
1 061 911,06 лв. 1 бр.
1.1.1.9 ЛОТ-5
1. СГРАДА №14 Хубав дом, гр. Пещера, ул. Никола Донски № 5
2. СГРАДА №24 гр. Пещера, ул. Ангел Калоянов № 23
3. СГРАДА №25 гр. Пещера, ул. Йордан Ковачев № 47А
4. СГРАДА №28 гр. Пещера, ул. Йордан Ковачев № 23
5. СГРАДА №31 гр. Пещера, ул. Владо Рилски № 14
6. СГРАДА №35 „град Пещера, ул. Иван Цвеев № 8”
7. СГРАДА №37 „Попови къщи , град Пещера, ул. Христо Смирненски №4”
8. СГРАДА №39 „Филипови , град Пещера, ул. Васил Левски № 24”
9. СГРАДА №41 „Комбоянови къщи , град Пещера, ул. Михаил Такев № 4”
10. СГРАДА №45 град Пещера, ул. Веселин Стайков № 31
11. СГРАДА №32 гр. Пещера, ул. Коста Гьошев № 7 и 7А
899 660,21 лв. 1 бр.
1.1.1.10 Техническа Помощ – Подкрепа за подобряване на административния капацитет в Община Пещера) 57 366,86 лв. 1 бр.
1.1.2 по ОП за храни и/или основно материално подпомагане 32 586,40 лв. 1 бр.
1.1.2.1 Осигуряване на топъл обяд \32 586,40 лв. 1 бр.
1.1.3 по ОП Наука и образование за интелигентен растеж 665 659,59 лв. 1 бр.
1.1.3.1 Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила 665 659,59 лв. 1 бр.
1.2 На етап оценка на Проектни Предложения 7 750 651,16 лв. 2 бр.
1.2.1 по ПРСР 2014-20120 7 750 651,16 лв. 2 бр.
1.2.1.1 Рехабилитация на улици в населените места на Община Пещера
1. ул. „Петър Раков“2. ул. „Симон Налбант“

3. ул. „Стефан Караджа“

4. ул. „Васил Левски“

5. ул. „Иван Вазов“ с. Радилово.

6. ул. „Георги Гънин“ с. Радилово

7. ул. „Георги Димитров“ – с. Кап. Димитриево

1 933 537,66 лв. 1 бр.
1.2.1.2 Реконструкция на общински път
PAZ 1181 Дорково – Костандово – лет. „Св. Константин“ – Пещера град Пещера“
5 817 113,50 лв. 1 бр.
1.3 Неодобрени Проектни Предложения 5 537 394,19 лв. 5 бр.
1.3.1 по ОПРР – 2014 – 2020 2 174 396,42 лв. 4 бр.
1.3.1.1 Къща БСД – (Това е част от проектно предложение от което е одобрено само Ритуалната Зала) 211 779,68 лв. 1 бр.
1.3.1.2 Ветеринарна лечебница 361 210,26 лв. 1 бр.
1.3.1.3 Горско стопанство 278 168,72 лв. 1 бр.
1.3.1.4 ПГХВТ „Ат. Ченгелев“ 1 323 237,76 лв. 1 бр.
1.3.2 по ОП „Околна Среда“ – 2014 – 2020 3 362 997,77 лв. 1 бр.
1.3.2.1 Проектиране и изграждане на компостираща инсталация 3 362 997,77 лв. 1 бр.

 

Одобрените проекти са с подписани договори за безвъзмездно финансиране и тече процес на подготовка и обявяване последователно на обществени поръчки аз възлагане на изпълнението им.

Капиталовата програма на Община Пещера извън проктирането, бе изпълнена на сто процента и включваше следните обекти;

ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЕКТ
1. „Доставка и монтаж на фургон и дървени беседки за нуждите на община Пещера“   фургон – стадион с. Капитан Димитриево                                          беседки – пътя за курорта и кв.“Изгрев“
2. „Основен ремонт на съблекалня и двор на спортна площадка „Кавказ“ в гр.Пещера, ул. „Васил Левски“ №1в“
3. „Доставка и монтаж на санитарни възли в района на крепост „Перистера“ и Централен градски парк гр.Пещера“
4. Заявка за указателни табели „БИБЛИОТЕКИ“ – монтиране на 6 бр. обозначителни табели за библиотеката в Пещера и с. Радилово
5. „Доставка и монтаж на детска площадка площадка за деца от 3 до 12 години в ПИ56277.502.9601 – гр. Пещера“ – при училище „Каролиди“
6. „Текущ ремонт на стадион „Спартак“ в гр.Пещера“
7. Извършване на дейности: за „ЦНСТ“ гр.Пещера (доставка комарници на прозорци, вътрешни щори  и вътрешно боядисване – стени и тавани) и частично шпакловане – (стени и тавани)
8. „Основен ремонт на Ритуална зала в гробищен парк до кв.205, гр.Пещера“ –
9. „Доставка и монтаж на стрийт-фитнес и рампи в имот с идентификатор 56277.502.64 по регистрите на КККР, с административен адрес: гр.Пещера, ул.“Свети Константин“ №54″
10. „Ремонт и поддържане на промишлената водопроводна мрежа и съоръжения на територията на гр.Пещера“
11. „Ремонт и поддържане на промишлената водопроводна мрежа и съоръжения на територията на гр.Пещера“
 

 

РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА УЛИЦИ

I. „Изпълнение на Ремонтни дейности на улици и пътища на територията на община Пещера и населените места на територията на общината с.радилово,с.Капитан Димитриево“ –
1. Основен ремонт на  Общински път PAZ 1181 -Костандово-Дорково летовище”Св.Константин”-Пещера                                                                          – изкърпена асфалтова настилка – 103,00 м.кв.                                                                         – възстановена хоризонтална маркировка-1049,00 м.кв.
2. Общински път PAZ 1043 – гр.Брацигово – с.Капитан Димитриево                                                  – изкърпена асфалтова настилка – 404,00 м.кв.
3. Общински път PAZ 1170 – с.Радилово – с.Капитан Димитриево                                                                – изкърпена асфалтова настилка – 440,00 м.кв.
4. Републикански път – Част  от Път ІІ -37 гр.Панагюрище –гр.Пазарджик – гр.Пещера  от км.145+443 до км.148+030  с дължина 2,577 км.         – изкърпена асфалтова настилка – 24,00 м.кв.              – възстановена хоризонтална маркировка-1650,00 м.кв.
5. Републикански път – Част от Път ІІІ-377 гр.Пещера-гр.Брацигово-с.Равногор  от км.0+000 до км.0+900 с дължина 0,900 км.                                   – възстановена хоризонтална маркировка-750,00 м.кв.
6. Текущи ремонти на  улици в населените места                                                                                 – изкърпена асфалтова настилка – 640,00 м.кв.
7. „Реконструкция на улица „Славей“ кв.Луковица   – дължина на улицата 80м.                                              – нова асфалтова настилка 412 м2                                        – нови бордюри – 160м.                                                       – нова тротоарна настилка 240 м2
 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Три блока са санирани по Националната програма за енергийна ефективност и са пред приключване, всеки може да ги види в кв.“Изгрев“. Стойността на проектите е около 1 411 298 лв. с ДДС.

За 1 жилищна сграда предстои обявяване на обществена поръчка за техническо и  енергийно обследване, 17 жилищни сгради са вписани в регистъра на Българска банка за развитие и чакат подписване на договори. 4 сгради имат подписани договори с Общината и очакват становище от Областна администрация- Пазарджик, а още 4 сгради са в процес на проверка на документите за кандидатстване.

 

ПРЕВЕНЦИЯТА НА СВЛАЧИЩАТА В ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Превенцията на свлачищните процеси е приоритет в управленската програма на кмета. Трите сериозни свлачища по пътя за „Св. Константин“,  които са много опасни бяха подадени към Междуведомствената комисия по бедствия и аварии. През годината на Община Пещера бяха отпуснати 953 000 лв. Съответно бе подготвена и обявена  обществена поръчка още през месец май 2016г.Обществената поръчка бе обжалвана от фирма, която дори не бе подала документи за участие. От Комисия за защита на конкуренцията бе образувано дело. На 10 ноември комисията КЗК отхвърли жалбата, като неоснователна. Следва обжалване във ВАС като делото е насрочено за 06.02.2017г. Междувременно спазвайки изискванията на ЗОП бе довършена процедурата по избор на Изпълнител на обществената поръчка и сключен договор със съшия. Независимо от правото си общинското ръководство ще изчака резултата от делото преди стартирането на  дейностите по договора.

ДЕЙНОСТ НА „МИГ ПЕЩЕРА“

„МИГ Пещера“ въз основа на сключен договор за финансиране с МЗХ на изпълнява дейности за подготовка и разработване на стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на му. Ако стратегията бъде одобрена – това ще е допълнителна възможност, която многофондовото финансиране ще даде на малкия и среден бизнес да кандидатства с проекти пред „МИГ Пещера“ за близо 10 милиона лева. това е механизъм, който доказано помага на местното предприемачество.

 

ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ С ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА

В края на 2016г. въз основа на изготвен инвестиционен проект бе отпуснато целево финансиране на стойност от 2 000 000лв. за реконструкция на улица „Хан Пресиян“, която в урбанизираната територия съществува като източен околовръстен  път. Същият свързва Път ІІ-37 Панагюрище–Пазарджик–Пещера с Път ІІІ-377 Пещера-Брацигово-Равногор.

Около този път е разположена част от промишлена зона на гр.Пещера, като от него се обслужват фирми като: „ВП Брандс интернешънъл“ Пещера, Биовет АД, Гудекс АД, Сокола АД, Сортови семена Топливо ЕАД, Хибриден център и други малки предприятия и фирми.

Улица „Хан Пресиян“ е в лошо състояние и се затруднява движението и съответно обслужването на цитираните фирми.

 

 

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

През 2016г. бе проведена обществена поръчка и сключен договор за изработка на общ устройствен план и изготвяне на екологична оценка на стойност от  187 656лв.

Oснованията  за изработване на ОУП  на община Пещера са с нормативен и

оперативно-управленски  характер.

 

 1. ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ, КУЛТУРА И СПОРТ

 

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

Образованието е сред най-важните приоритети във водените политики от ръководството на Община Пещера.  Доброто ниво на комуникация с училищата и детските градини се дължи на   откритостта, диалогичността, грижата за подобряване на привлекателността и условията за обучение и  опазване живота и здравето на децата и учениците в общинските детски градини и училища.

Негативните демографски характеристики по отношение на брой родени деца, естествен прираст и механично движение на населението на с.Капитан Димитриево, както и неефективността на разходите за обезпечаване на учебния процес, поддръжка на материалната база и осигуряване на средства за изплащане на трудовите възнаграждения на персонала бяха причините за закриване на ЦДГ «Еделвайс» – с.Капитан Димитриево, считано от 01.07.2016г. В приемащата детска градина «Здравец» с.Радилово, постъпиха три деца от с.Капитан Димитриево.

С влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование в образователната система на общината настъпиха редица промени, сред които най-значими за развитието на местния бизнес и икономика, както и за запазване на традицията за подготовка на кадри за обувното производство, дървообработването, биотехнологиите и биопроизводството е преминаването на общинско финансиране на Професионална гимназия по лека промишленост и машиностроене ,,Васил Левски“ и Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии ,,Атанас Ченгелев“.

На следващо място, с цел спазване на нормативните изисквания на ЗПУО, с Решение №168 от 13.08.2016г., Протокол №13 на Общински съвет – Пещера и Заповед №752/29.09.2016г. на кмета на Община Пещера се определи дейността на Център за подкрепа на личностното развитие – Общински детски комплекс-гр.Пещера: за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта на децата и учениците в община Пещера.

През месец август 2016г. Общинският съвет прие Наредба за условията и реда на вписване на общинските детски градини и ЦПЛР в регистър и Наредба за условията и реда на записване, отписване и преместване на деца от общинските детски градини в община Пещера.

Във връзка с подготовката за учебната 2016/2017г., в училищата и детските градини на общината бяха извършени в срок текущи ремонти, от които най-мащабен беше подмяната на подовата настилка и осветлението във физкултурния салон на СУ,,Св.Климент Охридски“.

В съответствие с променените нормативни изисквания,  представители на Община Пещера участват  в състава на обществените съвети в детските градини и училищата и  училищните съвети по проект ,,Твоят час“ по ОПРЧР 2014-2020.

    През м.октомври 2016г., Управляващият орган на ОП «Наука и образование за интелигентен растеж» одобри за финансиране  проектно предложение №BG05M2OP001-3.002-0303 “Шарени мъниста” на Община Пещера по процедура за безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“. Договор за безвъзмездна финансова помощ е на стойност 665 659.59 лв. Проектните дейности ще се изпълняват 30 месеца в партньорство със Сдружение „Асоциация образователно лидерство“ и  училищата в гр.Пещера.

През отчетения период бяха изработени и изпратени в срок всички необходими справки и друга кореспонденция към РУО гр.Пазарджик , МОН  и други институции.

Община Пещера участва в благотворителна акция на фондация ,,Приятели на България“, чрез която всички институции от системата на предучилищното и училищно образование получиха Библии и Християнски етики.

През периода бяха проведени много работни срещи с директорите, председателите на КНСБ и счетоводителите на ДГ и училища в общината, касаещи актуални въпроси и изискващи бързо разрешаване.

Културата е елемент от цялостната политика на Община Пещера за осигуряване на устойчивото развитие, утвърждаване на демократично мислене, идентичност, както и подобряване качеството на живот в общината.

Община Пещера осъществява своята културна политика в съответствие с приетия от Общинския съвет  Културен календар за 2016г. Той беше разработен на основата на ново концептуално разпределение на функциите на културните институти в общината.

Всичко това беше от важно значение и предпоставка за цялостно реализиране на културния календар на общината. Организирани бяха празнични концерти, срещи-разговори, изложби, театри, честване на бележити дати и годишнини.

През 2016г. на Пещерска сцена се играха седем театрални постановки за деца и възрастни, най-известните от които са „Службогонци”, „Госпожа стихийно бедствие” и „Албена”.

Отбелязахме бележити дати и  годишнини от националната и местната история – годишнини от  рождението на  Христо Ботев, Братя Горови, Спас Зафиров и други. Беше организирана научна конференция за  190 год. от рождението на Лейди Странгфорд и 140 год. от Априлското въстание. С празнична заря-проверка чествахме 100 год. от Първата световна война.

През  тази година по наша покана  и по различни поводи  ни гостуваха известни личности като пътешественика Симеон Идакиев, председателят на Комитет „Васил Левски” – Васил Василев и президентът на агенция „Фокус” Красимир Узунов, автор на книгата „Каймак чалан”. С тях бяха проведени интересни срещи-разговори с пещерската общественост.

Особен интерес предизвикаха изложбите в Художествената галерия „Проф. Веселин Стайков”. Гостуваха ни художниците – Константин Анастасов, Ангел Рашев, Иван Гарабитов, Ели Арнаудова и др. При огромен интерес премина изложбата – графика на проф. Веселин Стайков, посветена на 110 г. от рождението му.

Успешно реализираха своите културни програми и двете села с празниците, посветени на 140 г. от Априлското въстание, програми за Националния празник – 3-ти март и официалните празници на страната.

През май 2016 год. се проведе Националния литературен конкурс „Спас Зафиров”- престижен конкурс, който популяризира българското слово.

Народно читалище „Зора-1903” с.Радилово, с активното съдействие на  Община Пещера организира за пореден път Националния фестивал на кешкека, който предизвика голям интерес в тазгодишното си издание.

При голям интерес премина и ІІ Международен етнокултурен фестивал в който взеха участие фолклорни групи от Македония, Турция, Сърбия и Румъния.

През 2016г. поставихме началото на две нови културни прояви – Регионален събор на народното творчество на курорта „Св.Константин” и Рок-фест на крепост „Перистера”, които обогатиха културния живот на общината.

Пълноценната реализация на заложените прояви и дейности утвърди ефективно работеща структура за диалог и сътрудничество, създадена между ръководството на Община Пещера, културните институти, неправителствени организации, самостоятелни творци, творчески сдружения, независими експерти, медии, местния бизнес, младежки организации, представители на културната индустрия и Министерство на културата.

 

 

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ

 

 1. Предоставяне на социални услуги в общността, чието управление е възложено на доставчици на социални услуги.

Възможностите на общините за финансиране на развитието и предоставянето на социални услуги са поставени в зависимост от възможностите на общинските бюджети, административният капацитет за изработване и управление на проекти и  капацитета за създаване и управление на партньорства в местните общности. Ето защо, усилията в областта на развитието на социалните услуги в община Пещера са насочени към създаване и управление на партньорства, както и използване на източници за финансиране по линия на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”.

Визията за развитието на социалната политика на Община Пещера през следващите години е обективирана в Стратегията за развитие на социалните услуги в Област Пазарджик 2016-2020г., приета с Решение №104/26.05.2016г. на Общински съвет-Пещера.

След проведена конкурсна процедура по ЗСП и ППЗСП между Община Пещера и  доставчик на социални услуги е сключен договор за възлагане управлението, чрез организиране и предоставяне на социалните услуги:  Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи, Дневен център за деца и младежи с увреждания и Дневен център за възрастни хора с увреждания. От 01.08.2016г. социалните услуги се управляват от юридическото лице с нестопанска цел – Фондация „Социални практики в общността”.

Социалната услуга в общността-резидентен тип – Кризисен център за лица и деца, пострадали от насилие гр.Пещера се управлява от 01.06.2009г. от доставчика Фондация „Фонд за превенция на престъпността – ИГА“.

 1. Предоставяне на социални услуги в общността, финансирани чрез проекти по ОПРЧР 2014-2020г.  и Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

 

На 29.02.2016г. приключи изпълнението на проект „Нови възможности за грижа”, процедура за директно предоставяне 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, по който Община Пещера  предоставяше социалната услуга „личен асистент” за срок от 10 месеца, като партньор на Агенция за социално подпомагане.

За посочения период 64 потребителите са ползвали услугата “Личен асистент”. Осигурена е заетост  на 64 лични асистенти.

 

На 16.12.2015г. Кметът на Община Пещера подписа Договор за БФП с Агенция за социално подпомагане за изпълнението на проект „Заедно“, схема за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9OP001-2.002 “Независим живот” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Проектът, чиято цел е  предоставяне на  социалната услуга „личен асистент” стартира на  01.03.2016г. и ще приключи на 31.10.2017г.

Към 30.11.2016г. 63 потребители са ползвали социалната услуга, от които 8 деца. Осигурена е заетост на 58 лични асистенти. Общата стойност на проекта е в размер на  465 591.19 лв.

На 01.08.2016г., Община Пещера стартира изпълнението на проект “Подай ръка“, по процедура „Осигуряване на топъл обяд – 2016“. В рамките на проекта функционира нов вид социална услуга в общността-обществена трапезария за жителите на град Пещера. Обществената трапезария се намира в сградата на Домашен социален патронаж. Ежедневно се осигурява топъл обяд и се предоставят съпътстващи мерки за 70 потребители при спазване на изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми на хранене.

Предоставянето на  социалната услуга стартира на 08.08.2016 г. и ще приключи на 30.04.2017 г. Общата стойност на проекта е в размер на 32 586,40 лв.

 1. Социални услуги в общността – местна дейност.

На  28.01.2016г.  Общински съвет – Пещера взе  решение за  увеличаване капацитета на Домашен социален патронаж от 170 на 180 потребители. В изпълнение на решението, със  заповед на кмета на общината, капацитетът е увеличен, считано от 01.03.2016 година.

С оглед увеличения капацитет на социалната услуга  и с цел качественото й предоставяне, на 01.03.2016 година, за нуждите на ДСП е закупен автомобил.

 1. Осигуряване на заетост чрез Дирекция „Бюро по труда“ гр.Пещера по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.” и национални програми за заетост.

В периода от 01.03.2016г. до 20.10.2016г. Община Пещера осигури  субсидирана заетост на  51 младежи до 29 год. възраст по проект „Обучения и заетост за младите хора”. Общият размер на предоставените средства по проекта са 180 759.60 лв.

Община Пещера кандидатства и беше одобрена с Регионална програма за заетост и обучение за 2016г.  Предоставените средства по програмата са в размер на 13 002.00 лв. за осигуряване на заетост на 6 лица в периода от 17.10.2016г. до 31.03.2017г.

По Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“ са назначени две лица, а по Национална програма „Активиране на неактивни лица“ е назначено едно лице до 31.12.2017г.

През 2016г. Община Пещера кандидатства по Програма „Старт на кариерата“. Заявени и одобрени са три работни места за осигуряване на работа в Общинска администрация  на младежи до 29г. с висше образование за период от 9 месеца. Заетостта ще започне в началото на 2017г.

През м.декември 2016г. ОП „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“ кандидатства по обявения  прием  от Агенция по заетостта със заявки по схема „Обучения и заетост за младите хора”, която е насочена към безработни лица до 29 години включително, както и по схема „Обучения и заетост“ – за безработни лица на възраст над 29 години. И двете схеми са съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

СПОРТ

 

През м.февруари 2016г. бяха приети средства в бюджета  на Община Пещера за финансиране на спортните клубове, регистрирани  на територията на общината и  осъществяващи общественополезна дейност. За нормалното функциониране на спортните клубове, които развиват дейността си в СУ „Св.Климент Охридски”, извършените  ремонтни дейности на физкултурният салон на  училището са от първостепенно значение.

През м.септември 2016г. почитателите на шахматната игра получиха 2 шахматни дъски на открито в централната градска част. Първият детски шахматен турнир „Под липите на града“ беше проведен на 22.10.2016г.

В  СУ „Св.Климент Охридски“ е оборудвана зала за игри по тенис на маса и предстои регистрирането на спортния клуб.

От началото на сезон 2016г.,  ФК „Свобода 2011” е с променен статут и играе в Югозападна аматьорска футболна – „В” група. Отборът беше попълнен с нови перспективни играчи и нов треньорски състав. Основното финансово подпомагане е от Община Пещера, „Биовет”АД и ВП Брандс Интернешънъл – АД. Осигурени са клубни членски карти.

Новият имидж на футболният клуб постави и нови изисквания за техническото състояние на градския стадион. Бяха  извършени ремонтни дейности на съблекалните и тоалетните и се поставиха нова ограда и ново нощно осветление.

Ремонтни дейности бяха извършени и на спортна площадка „Кавказ“ – нов навес, съблекални и тоалетна.

През периода бяха проведени всички Общински Ученически игри по график за видовете спорт.

На разположение на младежите в града е новопостроен Стрийт фитнес.

Ремонтирана, с нов облик е детската площадка на ул.„Дойранска епопея“.

 • ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

 „ВКС“ЕООД.

Хубавото е, че след като години наред водното дружество е инвестирало средно около 5 000 лв на година, през 2016-та направените инвестиции от общинското предприятие надхвърлиха стойността от 50 хил. лв. А тази година бе много сложна за  „ВКС“, което пое поддръжката и обслужването на двете пречиствателни станции  „Пещера” и „Капитан Димитриево” от общината, без определена цена за пречистване и без проведена обществена поръчка „за доставка на електрическа енергия”. Освен това 2016-та година бе нетипично суха, с изключително намалени водни количества на вход водоснабдителна система. Ръководство на дружеството отчете, че техниката, с която се работи е амортизирана и морално остаряла. Сериозен ресурс е отделен през годината за ремонти аварии от „водните цикли” на с. Радилово, с. Капитан Димитриево и гр. Пещера. Дружеството отстранява аварии в повечето случаи без заплащане от страна на строителите. През настоящата година бе утвърдена и добавена такса пречистване от Националния воден регулатор, което доведе до увеличение на услугата предоставяна от дружеството , но така са поставени нещата и няма друг начин.

ОП“ЧИСТОТА И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Доста по-спокойна е ситуацията в ОП“Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“. Новото ръководство на Общинското предприятие н практика вкара в употреба механизираната метачка, която не се е използвала достатъчно, тя вече си има и шофьор. Използвайки механизираното метене са пренасочени метачки в други странични улици. Закупена е моторна духалка за събиране на листа и шума за постигане на по-качествено и бързо почистване особено в улиците с повече дървета.

Тази година бяха закупени 700 кофи тип „Мева”, 30 контейнера тип „Бобър“ и 18 четири кубикови контейнера.

От справката, която имам става ясно, че на 14 улици са ремонтирани тротоарни настилки, на повечето от тях са положени нови плочи или бетонова настилка. Предприятието изгради двете беседки в парка на кв.“Изгрев“ и по пътя за  летовище „Свети Константин“, като на това место се обособи и паркинг, подравнен и настлан с асфалтова фракция. Факт е , че 117 964 лв. са изразходени за ремонт на улици и общински пътища.

Закупени и поставени са 104 броя пейки и 100 броя кошчета за битови отпадъци.

В Централния градски парк и на крепостта „Перистера“ бяха монтирани и

изградени две тоалетни.

 

“ПАРКИНГИ И ПАЗАРИ“,

“Паркинги и пазари“, което завършва годината с печалба от малко над 3400 лв.

От началото на годината до 30 ноември предприятието е реализирало приходи на обща стойност 128 319,00 лв. В това число – приходи от такси за ползване на пазари,тържища – 60 758,30 лв., от тротоари, площади, улични платна и панаири, приходите са 15 402,70 лв., а от паркинги и пропуски са събрани 52 158.00 лв.

Като цяло оценката ми за работата на трите предприятия е добра, но винаги има какво още да се желае.

 

IV.АДМИНИСТРАЦИЯТА – ДОСТЪПНА ЗА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА

Основната дейност на Общинската администрация е обслужването на гражданите и бизнеса във всички области.

Кметът на общината има 327 правомощия като ръководител на общинската администрация и 268 правомощия, които са свързани с неговата специална компетентност като орган на изпълнителната власт в общината. Тези правомощия се разпределят, на база на нормативните актове на всички служители от Общинската администрация .

На База на функционалния анализ на Администрацията на Община Пещера, направен в началото на годината бе предложена на Общинския съвет и приета нова работеща структура. В последствие бе нов устройствен правилник, който да гарантира една ефективна, ефикасна и икономична Общинска Администрация.

Под ръководството на Секретаря на Общината бе подобрено функционирането на Дирекция “АПИО” е свързана с ръководството, организацията и контрола на  дейността на  дирекцията, координация на дейността на служителите в нея и съвместната им работа с останалите дирекции и отдели в Общинска администрация.

По отдели дейностите са в следния вид и обеми:

 

 1. Относно отдел Човешки ресурси:

– води се, поддържа и съхранява личните досиета на служителите от общинската администрация, на общинските дейности и звена – 180бр. трудови досиета.

– оформя документите при възникване, промяна  и прекратяване на служебните и трудови правоотношения със служителите от общинска администрация и звената както и по оперативните програми, като се води и поддържа в актуалност съответните регистри. За отчетния период са  следните:

 

 • Трудови договори – 163бр.
 • Допълнителни споразумения – 113бр.
 • Заповеди за прекратяване – 188бр.
 • Други заповеди по КТ и ЗДСл – 107бр.
 • Заповеди за отпуск – 888бр.

– разработени са и актуализирани в съответствие със законодателството и структурните промени в администрацията – длъжностни и поименни щатни разписания на ОА и звената към нея,  Вътрешните правила за управление и контрол на човешките ресурси, Устройствения правилник на Общинска администрация, Вътрешните правила за работната заплата, Правилник за вътрешния ред, Инструкция за механизма на обработване на лични данни и защитата им  от незаконни форми на обработване. Взима се участие в актуализирането на вътрешните правила и на други дирекции и отдели. В тази връзка са изготвени 44бр. заповеди.

 

– подготвят се заповеди, обявления и конкурсни документи за провеждане на конкурси за държавни служители и служители по трудово правоотношение, в сътветствие с Кодексана труда и Наредбата за провеждане на конкурси на държавни служители.   Съхраняват се досиетата по проведените конкурсни процедури  – за периода са проведени 7 конкурсни процедури.

 

– уведомява се регулярно ТД на НАП за сключените, изменените и прекратени договори  със служителите в общинската администрация, дейностите и звената към нея, съгласно нормативните изисквания и съхранявам справките от уведомленията по чл.62/5/ то КТ- подадени са 464 уведомления.

 

– Издават се и заверяват служебни и трудови книжки, и поддържам в актуалност съответните регистри – издадени нови трудови книжки 23бр. и направени вписвания в 110бр. трудови книжки.

 

 1. Относно функциите и дейността на ГРАО представям схематично броя и вида документи изработени и издадени до момента от служителите в отдела, отнасящи се до поддръжката и осъвременяването на всички регистри на населението:

 

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне за периода 01.01.2016 г.-06.12.2016 г.
Идентифи

кационен

Наименование Брой
ГРАО 1 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ ПРОМЯНА НА ИМЕ 0
ГРАО 2 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ 601
ГРАО 3 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ 120
ГРАО 4 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ, СЪПРУГ/А И ДЕЦА 84
ГРАО 5 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЪПРУГ/А И РОДСТВЕНИ ВРЪЗКИ 20
ГРАО 6 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА ЛИЦЕ С РАЗЛИЧНИ ИМЕНА 105
ГРАО 7 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА  БРАК  ОТ  БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН  В ЧУЖБИНА 10
ГРАО 8 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СНАБДЯВАНЕ НА ЧУЖД ГРАЖДАНИН С ДОКУМЕНТ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 1
ГРАО 9 АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО  ПОСТОЯНЕН АДРЕС 258
ГРАО 10 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС 292
ГРАО 11 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ НА ПОСТОЯНЕН АДРЕС 2
ГРАО 12 АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО  НАСТОЯЩ АДРЕС 172
ГРАО 13 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС 53
ГРАО 14 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ НА НАСТОЯЩ АДРЕС 0
ГРАО 15 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРАВНО ОГРАНИЧЕНИЕ 7
ГРАО 16 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РОДЕНИТЕ ОТ МАЙКАТА ДЕЦА 204
ГРАО 17 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ-ОРИГИНАЛ 120
ГРАО 18 КОМПЛЕКТОВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ДОКУМЕНТИ ЗА СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ  В ЧУЖБИНА /АКТОВЕ ЗА РАЖДАНЕ, ЗА БРАК И ЗА СМЪРТ/ 135
ГРАО 19 КОМПЛЕКТОВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ПРИЗНАВАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ /ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК, ПРИПОЗНАВАНЕ, ПРОМЯНА НА ИМЕ, ОСИНОВЯВАНЕ И ДР./ 6
ГРАО 20 ПРОМЯНА  В АКТОВЕ  ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ 123
ГРАО 21 ВПИСВАНЕ НА ПОПРАВКА НА ИМЕ В АКТ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ 70
ГРАО 22 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ – ДУБЛИКАТ 900
ГРАО 23 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ГРАЖДАНСКИ БРАК-ОРИГИНАЛ 125
ГРАО 24 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ГРАЖДАНСКИ БРАК-ДУБЛИКАТ 120
ГРАО 25 ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ – ЗА ПЪРВИ ПЪТ 198
ГРАО 26 ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ ЗА ВТОРИ И СЛЕДВАЩ ПЪТ 34
ГРАО 27 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА СЪСТАВЕН АКТ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ/АКТ ЗА РАЖДАНЕ, АКТ ЗА СМЪРТ/ 3
ГРАО 28 ЗАВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ ПО ГРАЖДАНСКОТО СЪСТОЯНИЕ ЗА ЧУЖБИНА 456
ГРАО 29 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО 18
ГРАО 30 ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС ОТ СЕМЕЕН РЕГИСТЪР, ВОДЕН ДО 1978 Г. 3
ГРАО 31 ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ИЛИ КОПИЕ ОТ ЛИЧЕН РЕГИСТРАЦИОНЕН КАРТОН ИЛИ СТРАНИЦА ОТ СЕМЕЙНИЯ РЕГИСТЪР  НА НАСЕЛЕНИЕТО 12
ГРАО 32 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ПО ГРАЖДАНСКАТА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ 502
ГРАО 33 ОТРАЗЯВАНЕ НА ИЗБОР ИЛИ ПРОМЯНА НА РЕЖИМ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЪПРУЗИ 5
ГРАО 34 ПРИПОЗНАВАНЕ НА ДЕТЕ 26
ГРАО 35 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЧАСТНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ПИСМЕНИ СПРАВКИ, СВЕДЕНИЯ, КОПИЯ И ИЗВЛЕЧЕНИЯ НА ДОКУМЕНТИ, СЪДЪРЖАЩИ  ИНФОРМАЦИЯ ПО ГРАЖДАНСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЛЪЖНИКА 10
ГРАО 36 КОМПЛЕКТОВАНЕ И ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ КЪМ ИСКАНЕ НА УСТАНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО 18
ГРАО 37 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС  
ГРАО 38 ИЗДАВАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ПО ИСКАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ, ИЗВЪН ИЗБРОЕНИТЕ ГОРЕ

 

15
ГРАО 39 РЕГИСТРАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК

а/Документи за сключване на граждански брак

б/Документи за сключване на граждански брак в рамките на работния ден

116

 

 1. Дейността на Общинският център за услуги и информация на гражданите /ОЦУИГ/ се изразява в следното:
 2. предоставяне информация за административните услуги на достъпен и разбираем език;
 3. отговаря на запитвания от общ характер и насочва въпросите по компетентност до звената на съответната администрация, както и към други административни органи, компетентни по съответния въпрос;
 4. разяснява изискванията, на които трябва да отговаря заявлението или искането за осъществяване на административна услуга, жалба, сигнал или предложение по предварително установения ред;
 5. 4. приема заявления и искания, жалби, сигнали и предложения;
 6. приема заявления по Закона за достъп до обществена информация;
 7. проверява пълнотата на документацията за всяка административна услуга по изготвените предварително заявления;
 8. дава информация за хода на работата по преписката;
 9. осъществява връзката с останалите звена от общината по повод осъществяване на административното обслужване;
 10. предоставя исканите документи.

През 2016 година в ОЦУИГ са приети и входирани 4544 бр. входящи писма и междинни писма към преписки, 415 бр. факсове, 95 бр. жалби, 6 бр. възражения, 38 бр. общи заявления, 3 бр. искания, 131 бр. общи молби.

Изходирани са 4010 бр. писма, 134 бр. удостоверения за доход и др., 16 бр. референции, 4 бр. справки, 3 бр. покани.

Приети са в деловодството 71 бр. оферти по обществени поръчки и 591 бр. договори.

За отчетния период са изходирани 143 бр. докладни до общински съвет и са входирани 206 бр. решения на общински съвет.

Докладните записки във вътрешната поща от служители са 336 бр.

Сигналите и предложенията до момента са 6 бр., като на всички тях е отговорено по съответния ред.

Заявленията за достъп до обществена информация са 8 бр., издадени са 5 бр. решения за достъп до обществена информация, 1 бр. отказ с уведомително писмо, 1 бр. оттеглено заявление от заявителя, 1бр. заявление, за което не е предоставен отговор в деловодството.

 

V.БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

            Община Пещера през 2016 бе финансово стабилна. През годината бе взето решение за Рефинансиране на съществуващите кредити на Община Пещера, чрез облигационен заем. В началото на годината състоянието на банковия пазар в България беше достатъчно добро, за да се получи дълг срещу по-добри ценови условия по кредитите. За това, с цел  намаляване на лихвените разходи на общината, се пое дълг под формата на общински облигации. Облигациите освен, че са модерен финансов инструмент, се ценят много от Европейския съюз. Институцията, която да обслужва плащанията по лихвите и главницата е „Централен депозитар“ АД.

Освен това, с решение на общинските съветници, ние получихме и револвиращ кредит от 1 милион лева, който ще бъде използван само при нужда за мостово финансиране или съфинансиране на проекти по Оперативните програми. По кредита не се дължат лихви, ако от него не се теглят средства.

Като допълнителен бонус от това решение Облигационният заем ни осигури ресурсът от 200 000 лв., с които откупихме бившият ресторант „Родопски светлини“ , който вече е общинска собственост. Там ще бъде изграден център за работа с гражданите и всички звена на общината, които ежедневно работят с хората, да бъдат разположени удобно на нивото на площада. Така обслужването определено ще се подобри. Предвижда се и специален офис, в който ще се провеждат приемните дни на различни специалисти от общината. Сега предстои по ОП “Региони в растеж“ сградата на общината да бъде обновена, паралелно с това ще се работи и по вътрешния дизайн на новите, празни помещения.

В бюджета на Община Пещера за 2016 г. са планувани за събиране данъчни приходи в размер на 1 335 000 лв. Изпълнението им към 31.11.2016г. е в размер на 1 365 176 лв., т.е 1,02 на сто. Към края на месец ноември са събрани са с 30 176 лв. повече данъчни задължения. За същия период събраните средства за такса битови отпадъци са в размер на 885 264 лв. при годишен план 936 100 лв. или 94,57 на сто.

Преизпълнението на данък моторни превозни средства е в размер на 185 000 лв., дължащо се  на онлайн обмена на данни между КАТ Пазарджик и пунктовете за технически прегледи на моторните превозни средства. Община Пещера е предприела действия по прилагане на облекчения ред за принудително събиране на местните данъци и такси. Съгласно закона за местните данъци и такси принудителното събиране се извършва и по реда на  Гражданския процесуалния кодекс. Общината се възползва от тази възможност за да повиши събираемостта на задълженията си, като и прилагането на Гражданския процесуалния кодекс за събирането на задълженията има и възпитателен ефект.

Към 30.11.2016 г. са изпратени 3 000 броя покани за доброволно изпълнение по чл. 182 от ДОПК на физическите лица, съставени са 58 броя актове за установяване на задължения по чл. 106 от ДОПК на физически и юридически лица и са образувани 53 броя изпълнителни дела от частен съдебен изпълнител. Събраните данъчни задължения от частния съдебен изпълнител  са в размер на 72 994 лв., в. т.ч. от 6 броя юридически лица – 71 914 лв. и от 3 броя физически лица – 1 080 лв.

 1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Оценката на общинското ръководство за това взаимодействие е добра. По същество важните предложения, които сме направили са приети. Важно е по основните теми да има единомислие. Подобрена е обстановката и комфорта, в който работят общинските съветници. Предаваме он-лайн сесиите на Общинския съвет, чрез две камери, като хората от нашата община вече могат да гледат на живо в интернет. Това е една напълно нова възможност. Освен това подобрихме работните места на общинските съветници. Поставихме климатик и те вече могат да гласуват електронно, чрез електронна система за гласуване.  Получиха и таблети, за да ползват материалите за сесиите в електронен вариант. С тези си действия да сме  оптимизирали работата на Общинския съвет и прозрачността в работата му.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В заключение, бих искал да обобщя, че изпълненото през 2016 г. е част от една амбициозна и последователна управленска програма.

В никакъв случая не целя да провокирам усещането, че реализираните от Община Пещера инициативи претендират за всеобхватност или завършеност, доколкото се отнасят за систематично изпълнение на публични политики. Бързи и лесни политики, почти няма. Не и в нашия обществен контекст. Сами по себе си обаче тези инициативи носят всички белези на институционална приемственост, споделена политическа воля и експертна ангажираност на ниво администрация. В този смисъл, ги приемам като част от една широкообхватна стратегия за последователно и ефективно развитие на нашата общност, преди всичко ориентирано към резултати.

Все пак, позволявам си да приема за обективна личната ми равносметка, че изпълненото през 2016 г. обхваща в голяма степен целия спектър от развитието на социално – икономическия живот на града. Благодарение на гарантираната финансова стабилност, строгата бюджетна дисциплина, ефективното разпределение на разходите и максималното използване на финансовите възможности на външното финансиране, макар и трудна, 2016 бе силна година. Година на надежди. Година, в която Община Пещера работи усилено по поетите ангажименти за реализацията на инвестиции, насочени към решаване на сериозни проблеми, свързани с базисната инфраструктура, качеството и естетиката на градската среда, образователните и социални потребности, туристическия и културен потенциал на града. Положиха се систематични и последователни усилия за подготовка на нови проектни предложения – следващи важни инвестиции в качество на живот, които ще започнат своята физическа реализация през 2017 г. Всичко това ми дава увереност, че изминалата отчетна година бе истински ползотворна. Тя е солидната основа, на която бюджетната 2017 година ще разгърне пълния си потенциал.

Изразявам благодарност на всички, които по един или друг начин, допринесоха за процеса на израстване на местното самоуправление. Благодаря на своя екип, който не позволи да изгуби отправната точка.

Благодаря на Общински съвет Пещера, който въплъти функцията си на висш орган на делегирана власт, ценен коректив и провокатор на конструктивен диалог.

Благодаря на всички партньори, които защитаваха и се бореха за каузата Пещера. Най – вече, благодаря на своите съграждани, които придават истински смисъл на този документ. Вярвам, че всичко, което представихме в изложението на настоящия отчет, е достигнало до вас и е създало усещане за нови възможности за лична и професионална реализация.

 

 

Николай Зайчев

Кмет на община Пещера