От 1 септември Община Пещера възобновява обществената трапезария по проект „Подай ръка“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, операция BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016-2019“. Това стана възможно след като Община Пещера и Агенция за социално подпомагане подписаха Допълнително споразумение към договор № BG05FMOP001-3.002-0084-C01. Съгласно условията на Споразумението вторият етап на проект ще продължи до 31.12.2019 година.

За този срок 73 потребители в неравностойно социално положение, избрани по определени критерии, ще получават топъл обяд. Чрез предоставяне на разнообразно седмично меню ще се осигури балансирано хранене за целевата група, при спазване на изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми на хранене.

Обществената трапезария ще функционира в сградата на Домашен социален патронаж.