Първите сгради, които ще се санират с европейски средства в Пещера вече са известни. Одобрени са проектите на Община Пещера за „Повишаване на енергийна ефективност на публично общинска сграда: Обединен детски комплекс” с бюджет за енергийно обновяване в размер на 410 846,47лв.

Дадена е зелена светлина и за „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр.Пещера ЛОТ 1” с общ бюджет за енергийно обновяване:  2 332 775,81лв. Този лот включва 6 жилищни сгради. Сред тях е и блокът, за който сдружението на собствениците първи сключиха договор за обследване на сградата. Той се намира на ул.Цар Симеон“ 1, състои се от 25 апартамента и е построен преди 16 години.

Община Пещера имаше възможност до 31 май да подаде проектни предложения за повишаване на енергийната ефективност на публични държавни, общински и жилищни сгради в гр. Пещера по  процедура BG16RF0OP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове  в  периферните райони” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020г.

Общият размер на исканата безвъзмездна финансова помощ депозирана в МРРБ е 11 376 290,02 лв. с ДДС.

Освен одобрените проекти за сградата на ОДК и Лот 1, останалите са в етап на оценка. Общо 43 жилищни сгради се очаква да получат финансиране по процедурата за енергийна ефективност в периферните райони. Те са разделени в няколко лота. С пари от ОП»Региони в растеж» ще бъдат обновени сградите на Общинска администрация, полицията и пожарната, Ритуалната зала, сградата на Горското стопанство, ветеринарната лечебница в града.