Встъпителна пресконференция по проект „Шарени мъниста” се проведе в Пещера. Пресконференцията бе открита от кмета Николай Зайчев, който изтъкна значението на проекта за образованието в общината. Целите и резултати по проекта пък бяха представени от заместник-кмета Зехра Алиш.

Общата цел на проекта е създаване на работещ модел за повишаване броя на успешно интегрираните в образователната система на община Пещера ученици от маргинализираните общности, включително роми, чрез комплексен подход на интерактивни педагогически взаимодействия. Проектът има и някои специфични цели като засилване на мотивацията на ученици и родители за участие в образователния процес, създаване и развиване на родителски общности, мотивиране и оказване на подкрепа на родителите на учениците от малцинствен произход, в т.ч. роми за активно участие на семейството в училищния живот и стимулиране ученически инициативи за повишаване на качеството на образованието в училищата, в които се обучават интегрирано ученици от различни етноси;

Като резултат от изпълнението на проектните дейности ще бъде създаден експертен етнопедагогически модел за интеркултурна компетентност на ученици и родители на територията на община Пещера в зависимост от ценностните ориентации на етническите групи и подгрупови деления чрез установяване на етнопсихологическите и етнопедагогическите особености на ученици и родители от различни етническигрупи и подгрупови деления – анкетирани 500 родители и 800 ученици.

Ще се изучават историческите традиции в община Пещера за толерантност и интеграция от родителите от малцинствените етноси,ще се проведат 3 младежки лагера за 180 ученика, както и ще се създадат клубове по интереси.

Анелия Андреева от партньорската организация Сдружение „Асоциация образователно лидерство“ – гр.София подчерта, че в община Пещера образователната интеграция е факт, защото успешно заедно учат представители на три изявени етноса, а проектът ще я подпомогне.

Освен неправителствената организация и Община Пещера, партньори по проект „Шарени мъниста“ са всички училища в родопския град.

На 23.01.2017г. между Община Пещера и Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в Министерството на образованието и науката,  Управляващ орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г., се подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M2OP001-3.002-0303-С01 за изпълнение на проект „Шарени мъниста”, процедура „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ по Оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по проект №BG05M2OP001-3.002-0303 „Шарени мъниста” е в размер на 665 659.59 лв.

Срокът за изпълнение на Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  е 30 месеца – от 23.01.2017г. до 23.07.2019г.