Насочена към европейските ценности и стандарти за демокрация и граждански права, с идеята за следване на европейските политики за растеж, настоящата програма стъпва на принципите на управление от първия ми управленски мандат, а именно

 1. ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Първи  и най-важен принцип на управлението на общината е ЗАКОННОСТТА. Върху законна основа се гради здрава администрация, спазваща Конституцията и законите на страната.

Вторият принцип е РАВЕНСТВОТО независимо от пол, възраст и религиозна или политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

Третият принцип, на който залагам е ПРОЗРАЧНА АДМИНИСТРАЦИЯТА, ЕФЕКТИВНА , ЕФИКАСНА И ИКОНОМИЧНА в своята работа, под гражданския контрол на хората.

Четвъртия принцип е ПОЛИТИКА НА СЪГЛАСИЕТО И БАЛАНС НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ

 1. ОСНОВНИТЕ ПРИОРИТЕТИ НА ПРОГРАМА МИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ СА СЛЕДНИТЕ:
 2. Надграждане на постигнатото в повишаване на качеството на живот, чрез инвестиции в инфраструктурата на населените места;
 3. Устойчив растеж в икономиката и повишаване конкурентноспособността на местния бизнес чрез иновации , както и развитие на туристическия потенциал на Общината;
 4. По-високо ниво на образование, здравеопазване, социална дейност и спорт;
 5. Администрацията – достъпна за гражданите и бизнеса, с развити електронни услуги;

 ИНФРАСТРУКТУРА:

Надграждане на постигнатото в повишаване на качеството на живот, чрез инвестиции  в инфраструктурата на населените места

 Градска среда:

 • Цялостна подмяна на уличното осветление с LED – изготвен е проект за кандидатстване пред Норвежката програма;
 • Реновиране на настилката на централна градска част – Изготвен е проект;
 • Реновиране на Пазара – Изготвен е проект;
 • Цялостен ремонт на настилките на кв. „Изгрев” – Изготвен е проект
 • Цялостен ремонт на настилките на кв. „Сахата” – Изготвен е проект
 • Преасфалтиране на улиците „Стефан Караджа”, „Ст. Кънчев“, „П. Раков“- вход към кв.Луковица – Изготвени са проекти
 • В процес на реализация е преасфалтирането на ул “Г.Кьосеиванов“, ул „Иван Вазов“ и ул.“Изгрев“.
 • Асфалтиране на улици в селата Радилово и Капитан Димитриево- Изготвени са проекти ;
 • Изработване и изпълнение на проекти за асфалтиране на улици в Кварталите „Луковица” и „Пирин”
 • Продължаване на разширяването на гробищния парк и неговото отводняване – Изработен проект;
 • Изграждане на канализации в кв. „Сахата“;
 • Реализация на стартиралия проект за сондаж в с. Капитан Димитриево, за доставка на питейна вода за селата К.Димитриево и Радилово;
 • Изграждане на ново пречиствателно съоръжение на водопровода при бързия филтър на Новомахаленска река;
 • Изработване на Проект за доставка на вода от яз. „Малък Беглик“ за всички населени места в общината;
 • Рекултивация на Сметището- в процес на избор на изпълнител;
 • Проектирани са и ще бъдат изработени 7 площадки за разделно събиране на отпадъци на територията на общината

Социална, образователна, административна и жилищна инфраструктура:

 • Реновиране на Многофамилни Жилищни сгради- 33 блока са одобрени и очакват финансиране;
 • Реновиране на сградата на ПГХВТ „Ат.Ченгелев”- Изработен проект и очакваш финансиране по ОПРР;
 • Реновиране на Многофамилни Жилищни сгради ул. „М.Такев“ 11 и ул.“С.Налбант“20”- Изработени Проекти и очакващи финансиране по ОПРР.

Спортна Инфраструктура

 • Реновиране на стадиона;
 • В етап на избор на изпълнител е изграждане на многофункционална спортна площадка в ПГХВТ „Ат.Ченгелев”;
 • Проектирана и очакваща финансиране многофункционална спортна площадка в СУ „Св.Кл. Охридски”;
 • Разширяване на тенис кортовете на площадка „Кавказ“;

 Достъпност

 • Изграждане на достъпна градска среда в града и селата;
 • Ще бъдат спрени свлачищните процеси в кв. „Сахата” и кв.“Пирин“

ИКОНОМИКА, БИЗНЕС ИНОВАЦИИ И ТУРИЗЪМ

Устойчив растеж в икономиката и повишаване конкурентноспособността на местния бизнес чрез иновации , както и развитие на туристическия  потенциал на Общината

 • Изграждане на Техно парк на територията на Бившата казарма;
 • Подпомагане развитието и повишаване на конкурентноспособността на фирмите, на база максималното използване на местните ресурси, традиции и професионален опит на населението;
 • Разкриване на нови работни места, чрез създаване на условия за предприемачите;
 • След създаването на новото населено място „Свети Константин”, инвестиране в инфраструктурата му и превръщането му в туристическа дестинация;
 • Община Пещера да поеме управлението на пещерата “Снежанка“;
 • Разработване, съвместно с туристическия бизнес в града, на Туристически продукт, включващ всички туристически обекти на територията и присъединяването им към регионален туристически продукт;

 

ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ, КУЛТУРА И СПОРТ

Достигане на високо ниво на образование, здравеопазване, социална дейност и спорт,  е основата за спокойствието и просперитета на хората в Община Пещера.

Образование

 • След като внедрихме иновациите в СУ „Св. Кл. Охридски”, да го направим и в останалите училища;
 • Пълна финансова, техническа и кадрова обезпеченост на училищата за нормално функциониране през учебната година;
 • Организиране на ежегодни ученически лагери, финансирани от оперативната програма;
 • Подмяна на оборудването на всички детски градини;
 • Дуално обучение чрез разкриване на нови профили, професии и специалности и изграждане на трайни взаимоотношения между учебните заведения и бизнес структурите;

Здравеопазване

 • Грижа на Общината по нормалното функциониране на лечебните заведения;
 • Осигуряване на условия за разкриване на аптеки в с. Радилово и К. Димитриево;
 • Подобряване на оборудването на медицинските кабинети в учебните заведения;

Социални дейности

 • Социалната политика на община Пещера ще е насочена към потребностите на всички граждани, а не само към уязвимите групи от населението;
 • В пряко взаимодействие с Дирекция „Социално подпомагане”, ще се разширява кръгът от социални услуги на гражданите;
 • Разкриване нулево- енергиен Дом за стари хора по Норвежката програма
 • Разкриване на Център за социално включване в гр. Пещера, който ще предоставя различни социални и здравни услуги, включително и лични асистенти за възрастни хора с увреждания;
 • Ще бъдат разкрити посредством проекти нови услуги за възрастни по домовете, финансирани от МТСП;
 • Разширяване на дейността Клубовете на „Хората с увреждания и „Пенсионера” чрез целево финансиране на кампании за доставка на хранителни продукти по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане.;

Култура                               

 • Обществен съвет по култура, като консултативен орган към Кмета да бъде водещ в определянето на културните събития;
 • Разширяване на Фестивалната дейност с Античен фестивал на крепост „Перистера“;
 • Осигуряване на допълнителни щатни бройки, гарантиращи по- високо финансиране на дейността на Читалищата в града и двете села;
 • Увеличаване на Допълнително финансиране на дейността на Читалищата от общинския бюджет;
 • Разширяване на кръга на деца и възрастни, занимаващи се с любителско творчество, посредством нови форми- театър, естрадно пеене, изобразително изкуство;
 • Създаване на система за реклама на културните събития и привличане на сериозни медийни партньори;

Спорт

Физическото възпитание и спортът са в основата на здравето на всяка нация. Община Пещера възобнови бързо и с ускорени темпове дейността на спортните клубове, като ги финансира всяка година. Вече имаме 11 спортни клуба.

 • Увеличаване на субсидията от Община Пещера за клубовете;
 • Модернизацията на стадионите на град Пещера и двете села, ще доведат до привличане на все повече младежи и деца в спортовете футбол и лека атлетика;
 • Изграждане на многофункционални спортни площадки за развитие на масовия спорт;
 • Насърчаване на публично-частното партньорство при изграждането, експлоатацията, поддръжката и опазването на общинската спортна база;
 • Разширяване на тенис- кортовете на площадка „Кавказ“

 

АДМИНИСТРАЦИЯТА – ДОСТЪПНА ЗА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА

Основната дейност на Общинската администрация е обслужването на гражданите и бизнеса във всички области.

По отношение на подобряване на обслужване на гражданите и бизнеса, Община Пещера вече има модерен и съобразен със всички законови изисквания Център за административни услуги, изграден през мандата ни, е позициониран на  приземният етаж на Административната сграда на Община Пещера в бившият ресторант „Родопски Светлини“. Предлаганите услуги се извършват от служителите на ГРАО, ТСУ, МДТ, Деловодство, както и всички други административни услуги. Изградени и оборудвани бяха съвременни помещения за архиви на дирекциите, като и е направена зала за съвещания и обучения, както и стая за почивка на служителите в центъра. Центърът е оборудван с видеонаблюдение и контрол на достъпа, което гарантира сигурността на служителите.

Разчитайки и въвеждайки новите цифрови технологии, Община Пещера цели да постигне напредък в две основни направления. Подобряването на предоставяните услуги и електронни такива на населението, така и разширяване на предоставяните електронните услуги.

 • Обновено е с 8-мо поколение на компютърното оборудване на администрацията:
 • Създадена е нова високо технологична инфраструктура способна да разшири възможностите на цифровите технологии с цел подобряване на предоставените услуги.
 • Създаден е нова система за онлайн услуги с възможност за извършване на онлайн плащане, както и с достъп до онлайн услугите посредством Автентикация – Удостоверяване с Електронен подпис и/или с ПИК издаден от НАП или от НОЙ, което е изискване на Регламент (ЕС) №910/2014 относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар. На етап тестване, като до края на годината, ще заработи.
 • В процес на Внедряване на Интегрирана Система за Управление на Община.
 • В процес на изграждане на свободни зони с WiFi за безплатен достъп до интернет, така и до електронните услуги предоставяни не само от Община Пещера, а и от други. Местата са сградата на Общинска Администрация Пещера, Център, Читалище и Крепост „Перистера“;
 • Промени в някои основни наредби, които ще предложа на новия общински съвет, ще гарантират по- добра комуникативност между гражданите и администрацията;
 • Засилване на тежестта на предлаганите електронни услуги, ще гарантира получаване на административни услуги от дома;
 • Прозрачност в работата на администрацията, чрез обратна връзка с потребителите на административните услуги;
 • Гарантиране на достъпност на администрацията, бързина и ефикасност на работата й, грижа за интересите на обществото и рационално използване на наличните ресурси /работа с жалбите, молбите и предложенията на гражданите, организиране на изнесени приемни в кварталите на града и селата, срещи с общински съветници/;
 • Извършване на реално остойностяване на общинските услуги с оглед постигане на обоснована тяхна цена;
 • Строга бюджетна дисциплина гарантирана от Система за финансово управление и контрол;
 • Оценка на състоянието на общинските фирми и приемане на бизнес програми за развитие;

От съществено значение са следните въпроси, които ще решим :

Ще бъде кардинално решен въпросът с доставката на дърва за огрев за населението, чрез изграждане на склад за дърва на територията на Община Пещера – в процес на изграждане;

Ще бъде осигурен постоянен дебит на стопанската вода за населението, чрез сключване на договор за доставка между Община Пещера и НЕК;

Ще бъде стартирана програмата на  Радио „Пещера” върху честотата на Радио „Фокус“;

ЩЕ РАБОРТЯ С ОТГОВОРНОСТТА НА УПРАВЛЕНЕЦ, КОЙТО ОСЪЗНАВА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ СВОИТЕ ДЕЙСТВИЯ, ЗА ДОБРУВАНЕТО НА ПЕЩЕРЦИ!

НИКОЛАЙ ЗАЙЧЕВ