Общинска избирателна комисия Пещера


РЕШЕНИЕ
№ 18-МИ
Пещера, 11.09.2019

ОТНОСНО: Образуване на избирателните секции и формиране единните им номера на територията на Община Пещера и брой членове на СИК за произвеждане на изборите за кметове и общински съветници на 27 октомври 2019 г.

В Общинска избирателна комисия Пещера са постъпили Заповед №476/08.09.2019г. на кмета на Община Пещера и Писмо-справка от Община Пещера с вх. №7 от 11.09.2019г с които се образуват избирателни секции и се утвърждават номерата и адресите им, както и таблица с брой населението на Общината по секции  за произвеждане на  изборите за кметове и общински съветници на  27 октомври 2019 г.

 

 На основание :чл.87, ал.1, т.7 чл. 92 ал. 4  от ИК,ОИК Пещера

 

РЕШИ:

І Образува избирателните секции и формира единните им номера на територията на Община Пещера и брой членове на СИК за произвеждане на  изборите за кметове и общински съветници на  27 октомври 2019 г. както следва:

13 20 00 001 –  СИК в състав от 9 члена ;

13 20 00 002 –  СИК в състав от 9 члена;

13 20 00 003 –  СИК в състав от 7 члена;

13 20 00 004 –  СИК в състав от 9 члена;

13 20 00 005 – СИК в състав от 9 члена;

13 20 00 006 –  СИК в състав от 9 члена;

13 20 00 007  – СИК в състав от 9 члена;

13 20 00 008 – СИК в състав от 9 члена;

13 20 00 009 – СИК в състав от 9 члена;

13 20 00 010 – СИК в състав от 9 члена;

13 20 00 011 – СИК в състав от 9 члена;

13 20 00 012 – СИК в състав от 9 члена;

13 20 00 013 – СИК в състав от 7 члена;

13 20 00 014 – СИК в състав от 9 члена ;

13 20 00 015 – СИК в състав от 7 члена;

13 20 00 016 – СИК в състав от 9 члена;

13 20 00017 – СИК в състав от 9 члена;

13 20 00018 – СИК в състав от 9 члена;

13 20 00019 – СИК в състав от 9 члена;

13 20 00020 – СИК в състав от 9 члена;

13 20 00021 – СИК в състав от 9 члена;

13 20 00022 – СИК в състав от 7 члена;

13 20 00023 – СИК в състав от 9 члена;

13 20 00026 – СИК в състав от 9 члена;

13 20 00027 – СИК в състав от 9 члена;

13 20 00028 – СИК в състав от 9 члена;

Общ брой на секциите -26, от които 4  СИК -7 членни, 22 СИК – 9 членни.

Общ брой на членовете на СИК 226 души.

Решението да се обяви на определеното от ОИК място и да се публикува на интернет страницата на комисията

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.88 от ИК

Председател: Васко Георгиев Икономов

Секретар: Атанаска Стоичкова Гочева