Община Пещера подписа с Министерство на труда и социалната политика, Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Подкрепа за осигуряване на заетост, социална и професионална интеграция на лица от рискови групи чрез социално предприятие в община Пещера“. Целта на процедура е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.  В  проекта е предвидено реализирането на дейности за психологическо подпомагане, мотивиране, социална и професионална интеграция на лица от уязвимите групи, с цел  насърчаване участието им на пазара на труда и създаване на умения за успешно справяне на работното място и/или адаптиране към работните условия при включването им в заетост. В рамките на проекта ще се създаде общинско социално предприятие. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 376 488,57 лв. Проектните дейности ще се изпълняват 17 месеца.

Традиционни форми на социално предприятие в България са нестопански организации, които осъществяват стопанска дейност и използват приходите за подкрепа на социалната мисия на организацията. Друг модел на социално предприятие са нестопански организации, които осигуряват заетост на хора в неравностойно положение /хора с увреждания, малцинства и др/ или предоставят обучение и развитие на трудови умения. Третият доста популярен модел в България са нестопански организации, които предоставят социални услуги и получават заплащане за услугите от потребителите на услуги или от държавата/местната власт. Въпреки липсата на сериозна практика в това отношение, нестопанските организации и социалните предприятия се очертават като основен партньор на държавата и общините при разработване и предоставяне на повече социални услуги в домашна среда, за сметка на ограничаване на хората в институции.