Община Пещера ще изгради и оборудва мини футболно игрище, както и комбинирано игрище за баскетбол и волейбол в ПГХВТ „Атанас Ченгелев“. Предстои кметът Николай Зайчев да подпише договор с Държавен фонд „Земеделие“ за безвъзмездно финансиране по Процедура чрез подбор     № BG06RDNP001-7.007 по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

„Благодарение на одобрения проект по Програмата за развитие на селските райони, ще инвестираме малко над 94 000 лв. в изграждането на мини футболно игрище, както и комбинирано игрище за баскетбол и волейбол в нашата професионална гимназия. Предвиждаме подмяна на настилки в зоната на обособените игрища, изграждане на осветление, ще се монтират три модула пейки за по 18 души. Футболното игрище ще е с изкуствена трева.

Масовият спорт е важен, както за подрастващите, така и за хората в активна възраст, които разпускат с тези отборни игри. Ето защо работим в посока увеличаване на местата, където в Пещера може да се спортува.“, коментира спечеленият проект кметът Зайчев.

Съществуващите спортни площадки в Професионалната гимназия по хранително-вкусови технологии са строени заедно с училището, като в годините им е правен поддържащ ремонт, частично има запазени баскетболни кошове.

Новите площадки ще бъдат в съседство със Стрийт фитнеса, който беше изграден по инициатива на кмета Николай Зайчев през 2016 г.

Припомняме още, че през 2018 г. в ОУ“Петко Р. Славейков“ бе изградена многофункционална спортна площадка. Проектът за нея бе изготвен от Община Пещера, а самата площадка е дарение от „Биовет“АД.