От 2016 година до момента Община Пещера е реализирала 21 проекта с европейско финансиране за близо 10 милиона лева, стана ясно по повод 3 години от началото на настоящия управленски мандат на кмета Николай Зайчев. Тяхното изпълнение стана възможно благодарение на напълно нов за общината инструмент, а именно инвестиционен револвиращ кредит. Неговият размер е 1 милион лева, които се използват за междинни разплащания при изпълнението на проектите. Когато средствата от европейските програми се възстановяват на Общината, всъщност се погасява и използваната сума от револвиращия кредит. Така Община Пещера разполага със средствата, необходими за успешното реализиране на проектите, без това да тежи на бюджета.

За първи път в Общината бе използван и друг финансов инструмент, какъвто е облигационния заем.

На 01.01.2016 год. общо дългосрочните кредити на общината са в размер на 5 046 751 лв.

Съгласно Решение 106/26.05.2016 год. на Общински съвет Пещера се обединяват банковия кредит и кредитите от ФЛАГ в един облигационен заем в размер на 4 000 000 лв. Напълно се погасява банковият кредит и два от кредитите към ФЛАГ. Третият кредит към програма ФЛАГ се погасява частично. Главницата по дългосрочния кредита към ФЛАГ е в размер на 799 705 лв.

Към настоящия момент дългосрочния кредит към ФЛАГ се погасява ежемесечно по 7 300 лв.

В същото време по облигационния заем са изплатени 303 141 лв. лихви. Погасяването на главницата ще започне на 1 октомври 2019 г. с равни вноски от 222 000 лв. в началото на всяко второ и четвърто тримесечие на годината. Заемът трябва да бъде погасен напълно до 2028 г.

Обединяването на кредитите от предишни мандати, освен постигнатия ефект на намалени лихви, осигури и необходимите 200 000 лв. за закупуването на бившия ресторант „Родопски светлини“, който днес е превърнат в модерен и удобен център за обслужване на гражданите, нещо, което до момент в Пещера никога не е имало.