Възпитан съм да бъде коректен, обективен, да не обиждам и да не съм агресивен. Последните четири години като кмет се придържах към това. Уверяваха ме, че допускам грешка, но и днес вярвам, че човек трябва да бъде умерен.

През професионалния ми път, винаги съм имал достъп до различна по вид информация. Никога не съм си позволил да я използвам, за да навредя!

Има хора, които са далеч от понятия като морал и етика. Аз няма да ги съдя, те сами се осъждат, защото всеки сапунен мехур се пука в един момент.

С лъжи и манипулации се успява до време. Считайки търпението ми за слабост, тези хора си позволяват да пишат, коментират, хулят мен и близките ми, сипят лъжи и обиди.

Днес ставаме свидетели на поредната порция неистини и полуистини.

Уважаеми, вашето самозабравяне ще ви изиграе лоша шега, повярвайте ми!

Балонът Фейсбук е до време. Идват моменти, когато трябват реални доказателства.

 Във връзка с отправените нападки във Фейсбук към мен в качеството ми на кмет на община Пещера 2015-2019г. по въпрос свързан със Инвестициони намерение на „Биовет“ АД, следва чисто юридически да обясня простичко процедурата по закон, за да стане ясно на “компетентните писачи” , какви са правата на общинските и държавни органи по казуса.

            Инвестиционото предложение на всеки един Възложител, който иска да го реализира в собствен имот стартира с писмено намерение, което е по примерен формуляр и се подава до компетентния орган регламентитано в Закона за опазване на околната среда:

ЗООС , Чл. 95. (1) (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 12 от 2017 г., изм. – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) Възложителят на инвестиционно предложение информира писмено компетентния орган и обявява своето предложение на интернет страницата си, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин. Компетентният орган обявява предложението на интернет страницата си и уведомява писмено кмета на съответната община, район и кметство. Кметът на съответната община, район и кметство обявява инвестиционното предложение на интернет страницата си, ако има такава, или на общественодостъпно място.

            Компетентният орган в случая е РИОСВ- Пазарджик.

            Както става ясно правата и задължения на кмета тук се изчерпват с обявяването на инвестиционното предложение на интернет страницата на община Пещера.

            Възложителят предоставя всички необходими документи по Чл. 95 и 96 от ЗООС като процедурата продължава с оценка на доклада за ОВОС регламентирано в Чл.96 (6):

ЗООС ,Чл. 95. (1) Изм. – ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 103 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице оценява качеството на доклада по ОВОС съобразно проведените консултации по чл. 95, ал. 3 и съответствието с изискванията на нормативната уредба по околна среда в 30-дневен срок от внасянето на доклада.

            След положителна оценка от РИОСВ, следва процедура по Публично Обсъждане

ЗООС,Чл. 97. (1) (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2005 г., доп. – ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 18.06.2010 г.) След положителна оценка по чл. 96, ал. 6 възложителят организира съвместно с определените от компетентния орган или оправомощено от него длъжностно лице засегнати общини, кметства и райони обществено обсъждане на доклада за ОВОС.

(2) (Нова – ДВ, бр. 42 от 2011 г.) За организиране на общественото обсъждане възложителят внася писмено искане до определените от компетентния орган органи по ал. 1, с предложение за място, дата и час на срещата/срещите за обществено обсъждане, мястото за обществен достъп до документацията и за изразяване на становища, като датата на първата среща е до 60 дни от датата на внасяне на искането. Към писменото искане се прилага по един екземпляр на доклада за ОВОС с всички приложения към него на всеки един от определените органи по ал. 1. Определените органи по ал. 1 потвърждават писмено предложението в срок до 7 дни от внасяне на искането или правят друго предложение за същия 60-дневен срок, като при непроизнасяне на органите по ал. 1 в 7-дневния срок се смята, че предложението на възложителя е прието.

(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 42 от 2011 г.) В обсъждането по ал. 1 могат да участват всички заинтересувани физически и юридически лица, в т.ч. представители на компетентния орган за вземане на решение по ОВОС, териториалната администрация на изпълнителната власт, обществени организации и граждани.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2005 г., предишна ал. 3, изм. – ДВ, бр. 42 от 2011 г.) Възложителят на предложението по чл. 81, ал. 1, т. 2 уведомява лицата по ал. 3 за мястото и датата на обсъждането чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин най-малко 30 дни преди срещата за общественото обсъждане.

(5) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 77 от 2005 г., предишна ал. 4 – ДВ, бр. 42 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 12 от 2017 г.) Възложителят на предложението по чл. 81, ал. 1, т. 2 осигурява обществен достъп до документацията по ОВОС най-малко 30 календарни дни преди началото на обсъждането по ал. 1. Компетентните органи по чл. 94, ал. 1 и 2 или оправомощени от тях длъжностни лица осигуряват обществен достъп до документацията по ОВОС най-малко 30 календарни дни преди началото на обсъждането по ал. 1 чрез интернет страницата си на определено за целта място.

(6) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 42 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 12 от 2017 г.) Представителите на обществеността представят писмено своите становища преди, по време на срещата за обществено обсъждане или най-късно три дни след обсъждането, като ги изпращат на възложителя с копие до компетентния орган за вземане на решение по ОВОС.

            Следва решение за ОВОС издадено от РИОСВ Пазарджик:

ЗООС, Чл. 99. (1) (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2005 г.) За вземане на решение възложителят представя на компетентния орган в срок до 7 дни след обсъждането по чл. 97 резултатите от него, включително становищата и протокола от неговото провеждане.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 103 от 2009 г.) Компетентният орган взема решение по ОВОС в срок до 45 дни след провеждане на общественото обсъждане, като отчита резултатите от него.

            Издаването на Разрешението за строеж се извършва от Главния Архитект на Общината според разпоредбите на Закона за устройство на територията, който Главен архитект осъществява самостоятелно правомощия и издава индивидуални административни актове единствен по Закона за устройство на територията.

Разрешението за строеж е регламентирано в Закона за устройство на територията

ЗУТ, Чл. 148. (1) Строежи могат да се извършват само ако са разрешени съгласно този закон.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 13 от 2017 г.) Разрешение за строеж се издава от главния архитект на общината.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 65 от 2003 г., доп. – ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г., изм. – ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.) Разрешението за строеж се издава на възложителя въз основа на одобрен технически или работен инвестиционен проект, когато такъв се изисква. Допуска се разрешение за строеж да се издаде въз основа на одобрен идеен проект при условията на чл. 142, ал. 2. Разрешението за строеж се издава едновременно с одобряването на инвестиционния проект, когато това е поискано в заявлението. Разрешение за строеж на обекти в защитени територии за опазване на културното наследство се издава при спазване разпоредбите на Закона за културното наследство. Разрешението за строеж се издава в 7-дневен срок от постъпване на писменото заявление, когато има одобрен инвестиционен проект.

(8) (Доп. – ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г., доп. – ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) Одобреният инвестиционен проект, когато такъв се изисква, е неразделна част от разрешението за строеж. Влязло в сила решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, както и решение за одобряване на доклад за безопасност за изграждане или реконструкция на предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал или на части от него по реда на Закона за опазване на околната среда, е приложение, неразделна част от разрешението за строеж.

            Главният Архитект носи Административно- наказателна отговорност,  ако при законосъобразна документация представена от Възложителя не издаде съответното Разрешение за строеж:

ЗУТ, Чл. 232. (1) (Изм. – ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 28.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г.) Наказва се с глоба от 1000 до 5000 лв., ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание, длъжностно лице, което:

  1. (изм. и доп. – ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 13 от 2017 г.) в срок, определен с нормативен акт: не се произнесе по искане за разрешаване, процедиране и одобряване на устройствени планове и техни изменения, за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж, за съставяне или издаване на строителни книжа, скици, визи за проектиране и други; не извърши проверки или други технически услуги; не отговори на постъпила жалба; не препрати искането, съответно жалбата на компетентния орган;

Това е процедурата, по която всяко едно инвестиционно намерение на Биовет АД е процедирано през община Пещера при спазването на законовите изисквания при всички управления през последните години.

            Сега конкретно по темата за Инсталация за добиване на топлинна енергия чрез изгаряне на отпадъци и биомаса:

  1. Изпратено е уведомление до РИОСВ – Пазарджик и Община Пещера за Инвестиционно предложение за изграждане на инсталация за производство на енергия от отпадъци и биомаса.

Писмото до Община Пещера е входящ No 30-51-49/24.11.2014г.

            Редно е да се спомене, че инвестиционното намерение е по времето на кмета Георги Козарев и Председател на общ съвет Анастасия Младенова.

  1. Решение на експертен съвет РИОСВ – Пазарджик на 09.12.2015 г.

Решение No 2-1/2015 за оценка на въздействието върху околната среда,  одобрява осъществяването на инвестиционното предложение за изграждане на инсталация за производство на енергия от отпадъци и биомаса

  1. Община Пещера одобрява инвестиционния проект и издава разрешение за строеж No 27/04.08.2016 г. на „Грийнбърн“ ЕООД.
  1. След изграждане на инсталацията същата е въведена в редовна експлоатация от Държавна приемателна комисия и е издадено Разрешение за ползване от ДНСК-София с номер СТ-05-312 от 15.03.2018 г.

Както става ясно процедурата е спазена и нито Общинските съвети, нито Кметовете имат отношение по въпроса, спазвайки законовите разпоредби.

            Същите правомощия по закон има и настоящия Общински съвет и Кмет на община Пещера спрямо Инвестиционното намерение „ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕПО ЗА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ КЪМ ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ЧРЕЗ ИЗГАРЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ И БИОМАСА НА „ГРИЙНБЪРН“ ЕООД, ГР. ПЕЩЕРА

            От представената информация от Ангел Желязков- Изпълнителен директор на „Биовет“ АД на заседание на Общински съвет Пещера, стана ясно, че към настоящият момент са предприети следните действия:

 

  • Подадено е Уведомление за инвестиционно предложение РИОСВ – Пазарджик и Община Пещера с изходящ No 176 от 04.10.2019 г. ;

–    Като компетентен орган РИОСВ – Пазарджик е издал становище, че Инвестиционното Предложение на „Грийнбърн“ ЕООД за депониране на отпадъка подлежи на задължителна оценка за въздействие върху околната среда;

–    Изготвено е задание за обхвата и съдържанието на Доклада по ОВОС и е изпратено за съгласуване от РИОСВ, РЗИ, Басейнова дирекция и Община Пещера

–    Получено е становище от РИОСВ относно заданието за обхвата и съдържанието на Доклада по ОВОС;

 

Предстоящите действия:

 

–    Изготвяне на Доклада по ОВОС

–    Обществено обсъждане на Доклада по ОВОС

–    Одобрение на Доклада по ОВОС

–    Внасяне на проект в Община Пещера

–    Издаване на разрешение за строеж

 

От всичко гореказано става ясно, че независимо от набеждаването от разни субекти в социалните мрежи, нито предходния кмет,  нито аз като кмет, както и настоящия кмет имат правомощия по процедурата за реализиране на инвестиционното намерение на „Биовет“ АД. Съответните държавни органи имат съответните задълженията и отговорности. 

Знам, че субектите за които споменах няма да приемат моето становище. Но с написаното до тук детайлно обясних казуса, за да стане ясно на гражданите на общината, че когато се казва нещо в социалните мрежи, то може да бъде целенасочено, изкривено и целящо да подрони авторитета на дадена личност с една единствена цел – политически или финансов дивидент, получаван от политически обвързани подстрекатели.

 

И още нещо – предстои обществено обсъждане на казуса .

Уважаеми Пещерци, направете си труда да отидете на това обществено обсъждане и да се запознаете с проекта, като след това прецените до какви последици ще доведе. Не се доверявайте на слухове, а на факти, защото е много лесно да бъдете манипулирани, когато нямате необходимата информация. А това е целта на споменатите субекти – да всяват страх и да се чувстват значими, независимо колко стойностни са като хора.

Преди всичко обаче е важно да сме единни за бъдещето на Пещера, поне тези, които живеем постоянно в града!

Желая здраве на всички Ви!

 С уважение: Николай Зайчев