Кметът на Община Пещера внася на предстоящото заседание на Общински съвет Пещера искане за създаване на ново населено място „Свети Константин“ на територията на Община Пещера, област Пазарджик. В момента летовището се управлява от държавата, но Община Пещера трябва да се грижи за инфраструктурата, осветлението, сметопочистването, снегопочистването на територията му. А в същото време Общината не може да построи там дори една детска площадка за децата, които прекарват ваканциите си на Курорта, защото той е чужда собственост.

Изградената инфраструктура е реализирана изцяло със средства на Община Пещера – основните пътища са павирани или асфалтирани, изградена е водопроводна мрежа, довеждащ водопровод с филтър, почти изцяло изградена канализационна система, както и електрификация – мрежи и трафопостове. На територията на летовището има изградени от Община Пещера 414 осветителни тела, 25 км. кабелна мрежа.

За изграждане на водопроводната мрежа на летовище „Св. Константин“ са инвестирани 1 771 879.68 лв. от страна на Община Пещера.

При юридическа липса на собственост на Община Пещера върху територията, всички процедури, касаещи собственост или ограничени вещни права, свързани с устройството на територията са в компетенциите на Областна администрация и се реализират в гр. Пазарджик. Това създава бюрократични и реални затруднения, загуба на време за получаване на нужната документация съгласвуане, разходи за такси, пътни и т.н.

Това обстоятелство създава редица затруднения по прилагането на одобрения през 1979г. подробен устройствен план на летовище „Св. Константин“ и предприемане на бъдещи действия по благоустрояване и развитие на инфраструктурата, туризма и отдиха на летовището, както и във връзка с административното му обслужване и управление.

Каква е документалната история на селището?

Първите вили са построени предимно от и за жители на Пещера в началото на миналия век (В това време“Цигов чарк“ и околностите му са общински ливади и гори на Батак и Ракитово, a язовир „Батак“ не съществува). В продължение на един век летовището е предоставяло възможност за лечение, почивка, туризъм и спорт, както на населението на общината, така с течение на времето и на граждани от цялата страна.

Със заповед от 12.07.1963 г. на Министерство на народното здраве и социалните грижи летовището е обявено за курорт (климатчен планински курорт от местно значение). Първият проект на летовището е изработен през 1910 година, заедно с „Наредби за строенето в курорта при горската местност „Св.Константин” – Пещерска околия”.

От 1979 г. летовището има изработен окончателен застроителен и регулационен план, през следващите 30 години този план е прилаган, като е реализирано по – голяма част от сега съществуващото застрояване. Общият брой на изградените индивидуални вилни сгради е около 900.

При изготвяне на общия устройствен план на общината, за който е обявена обществена поръчка (на 25.07.2016г.), територията на летовище „Свети Константин” се предвижда със същата функция, като се запази предназначението на тази територия и се повиши качеството на средата за отдих.

С Решение на Пазарджишки Окръжен Съд през 2009 г. е прието за установено по отношение на Община Пещера, че Държавата, представлявана от Министъра на земеделието и храните е собственик на имотите, върху които е изградено летовище „Св. Константин“ и представляват земи и гори, съгласно действащите лесоустройствени планове.

След това Община Пещера предприема различни действия. През 2014 г.  е прекратена преписка с искане от областния управител за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху 643,338 дка земя – частна държавна собственост, попадаща в границите на околовръстен полигон на летовище „Свети Константин” на община Пещера.

Защо Курорта да стане населено място?

Предложението на общинската администрация е да бъде създадено ново населено място в Община Пещера, област Пазарджик с наименование „Свети Константин“. Налице са условията, предвидени в чл. 19 от ЗАТУРБ за създаване на ново населено място. В съответствие с разпоредбите на закона следва да се изпълнят необходимите процедури. По предложение на кмета на Община Пещера Общинският съвет на Община Пещера трябва да приеме решение, с което да даде съгласие за създаване на новото населено място. Въз основа на това областният управител на област Пазарджик внася мотивирано предложение за създаване на ново населено място. Територията, на която се предлага да се създаде новото населено място, е обявена за курорт по смисъла на Закона за здравето през 1963 г. и за нея има изготвен, одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план. На съответната територия има изградена социална инфраструктура, както и постоянно живеещо население.

Eдни oт ocнoвнитe пpoблeми, ĸoитo могат дa се peшaт c пpeoбpaзyвaнeтo нa ĸypopтa в населено място, e дa ce пoдoбpи инфpacтpyĸтypaтa, дa ce изгpaди ĸaнaлизaция и дa ce пoдoбpят ycлoвиятa зa oтдиx в ĸypopтa. Слeд ĸaтo cтaнe населено място, щe имa и пoвeчe възмoжнocти дa ce пpивлeĸaт cpeдcтвa oт eвpoпeйcĸите пpoeĸти, ĸoитo ce paзpaбoтвaт.