На предстоящото заседание на Общинския съвет внасям предложение да се удължи срокът за освобождаване от заплащане на наем за общински обекти. Мотивите ми са, че общината е в добро финансово състояние, реализираха се икономии от културни събития във времето на извънредно положение и извънредна обстановка. В същото време тази мярка ще даде още една глътка въздух най-вече за малкия бизнес в общината. Ето и цялото ми предложение:

Въз основа на ЗИД на ЗЗ и Решение № 326 на МС здравният министър издаде заповеди, в които са групирани всички актуални забрани, ограничения, изисквания и мерки, касаещи живота на гражданите, дейността на бизнеса и администрацията в периода на извънредната епидемична обстановка в България. Заповедите на министър Кирил Ананиев са в сила от 14 май 2020 г. и отменят издадените преди тази дата заповеди, а срокът им на действие е до 14 юни 2020 г.
Общински съвет Пещера със свое Решение № 65, взето на заседанието, проведено на 30.04.2020 год., освободи от дължимия наем наемателите и ползвателите на общинска собственост, чиято дейност е напълно преустановена в резултат на наложена забрана от държавен или местен орган, във връзка с въведеното извънредно положение за периода от въвеждането до отмяната на забраната , т.е до 13 май 2020г.
Като се има предвид доброто финансово състояние на Община Пещера, добрата събираемост на данъчните и приходи, както и икономията на средства в областта на културата, направена поради извънредната епидемична обстановка , смятам че при така създалата се ситуация засегнатите ползватели и наематели на общински обекти следва да бъдат облекчени и подпомогнати, като срокът за който бяха освободени от заплащане на наем бъде удължен до 31 юли 2020г.
По този начин Община Пещера ще подпомогне развитието на малкия бизнес на територията си, поради което :

ПРЕДЛАГАМ:

Общинският съвет, след като изслуша настоящето предложение, вземе предвид становището на ПК по общинска собственост, ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление, ПК по бюджет и финанси, на основание чл.21, ал.1, т.6, т.8, т.23, и ал.2 от ЗМСМА, да вземе Следното Решение:
Срокът за който бяха освободени от заплащане дължимия наем наемателите и ползвателите на общинска собственост, с Решение № 65 от 30.04.2020 год., да бъде удължен до 31 юли 2020г
Финансовият ефект от освобождаването от заплащане на наем от ползвателите и наемателите на общинска собственост, да се компенсира чрез актуализация на бюджета в местни дейности с намаляване в приходната част по съответните параграфи, а в разходната за сметка на резерва и реализирани икономии.

С УВАЖЕНИЕ,

Николай Йорданов Зайчев